รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 11
Total Publications : 26
Journal Name : Journal of Health Science and Medical Research
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof. Jitti Hanprasertpong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Sci Med Res
ISSN : 2586-9981
E-ISSN : 2630-0559
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสงขลานครินทร์เวชสาร ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
โทรศัพท์ : 0-7445-1159
Email : manager@jhsmr.org
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhsmr
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Start using this print ISSN, online ISSN and journal name since Vol.36 No.2 April-June 2018.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0