รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Health Science and Medical Research
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Surasak Sangkhathat, M.D., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health Sci Med Res
ISSN :
E-ISSN : 2630-0559
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสงขลานครินทร์เวชสาร ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : manager@jhsmr.org
Website : http://jhsmr.org/index.php/jhsmr/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: ISSN : 0125-8435, E-ISSN : 2465-468X, สงขลานครินทร์เวชสาร | Songklanagarind Medical Journal
  • Formerly known as: ISSN : 2586-9981, An online-only journal