รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
Journal Name : TNI Journal of Business Administration and Languages
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TNIBA
ISSN :
E-ISSN : 2672-9997
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Thai-Nichi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalba@tni.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป, ISSN : 2351-0048
  • เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2774-0609, วารสารบริหารธุรกิจและภาษา | Journal of Business Administration and Languages (JBAL) ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป