รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : TNI Journal of Engineering and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TNIENG
ISSN :
E-ISSN : 2672-9989
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Thai-Nichi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journaleng@tni.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ 20 ม.ค. 63 เป็นต้นไป, ISSN : 2351-0056
  • เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2774-0617, วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT) ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป