รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
Journal Name : Bulletin De L' Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ธิดา บุญธรรม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร สคฝท.
Abbreviation Name: Bulletin De L'ATPF
ISSN : 0857-0604
E-ISSN : 2697-3847
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 30/9 พหลโยธิน 2 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
เจ้าของ : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย / Association Thaïlandaise des Professeurs de Français
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bulletinatpf@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinatpf
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :