รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of the Psychiatric Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Thammanard Charernboon, MD, MSc, PhD
ชื่อย่อของวารสาร : วส.สจท
Abbreviation Name: J Psychiatr Assoc Thailand
ISSN :
E-ISSN : 2697-4126
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / The Psychiatric Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dr.thammanard@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Psychology / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-6985
  • An online-only Journal