รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Total Citations : 2513
Total Publications : 709
Journal Name : Journal of the Psychiatric Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Suwanna Arunpongpaisal, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร : วส.สจท
Abbreviation Name: J Psychiatr Assoc Thailand
ISSN :
E-ISSN : 2697-4126
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / The Psychiatric Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : suwaru@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Psychology / Health Professions
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0125-6985

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
174
168
90
86
30
25
20
13
1
0
Publication
39
42
36
33
29
27
33
32
30
8
Citation / Publication
4.46
4
2.5
2.61
1.03
0.93
0.61
0.41
0.03
0