รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมนักวิจัย
Total Citations : 555
Total Publications : 433
Journal Name : Journal of the Association of Researchers
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุรมน จันทร์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : วสน
Abbreviation Name: ART
ISSN : 0859-2330
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยอาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ar@ar.or.th, artj@ar.or.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
41
39
37
78
84
134
70
12
5
0
Publication
33
30
32
36
38
50
55
48
12
0
Citation / Publication
1.24
1.3
1.16
2.17
2.21
2.68
1.27
0.25
0.42
0