รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมนักวิจัย
Journal Name : Journal of the Association of Researchers
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ญาณกร โท้ประยูร
ชื่อย่อของวารสาร : วสน
Abbreviation Name: ART
ISSN : 0859-2330
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยอาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ar@ar.or.th, artj@ar.or.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :