รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Soraj Hongladarom (ศ. ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
ชื่อย่อของวารสาร : JPARST
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1874
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย / Philosophy and Religion Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Soraj.H@chula.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-4084
  • An online-only Journal Since Vol.18 No.2 (2023)