รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
Total Citations : 11
Total Publications : 54
Journal Name : Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ชื่อย่อของวารสาร : JPARST
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-4084
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของ : สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย / Philosophy and Religion Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pagorn.sin@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/parst/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
Publication
0
3
6
7
5
5
6
4
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.71
0
0
0
0
0
0