รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8842
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2351-0358, วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Care ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป