รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
Journal Name : Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNATNO
ISSN : 0859-4880
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wongchum@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :