รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Total Citations : 77
Total Publications : 143
Journal Name : Thai Society of Agricultural Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : สวกท.
Abbreviation Name: TSAEJ
ISSN : 1685-408X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : panmanas.si@kmitl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
16
10
2
5
5
3
3
2
1
0
Publication
9
9
7
15
14
16
15
16
6
4
Citation / Publication
1.78
1.11
0.29
0.33
0.36
0.19
0.2
0.13
0.17
0