รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
Journal Name : Thai Society of Agricultural Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : สวกท.
Abbreviation Name: TSAEJ
ISSN : 1685-408X
E-ISSN : 2651-222X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เจ้าของ : สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : panmanas.si@kmitl.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Energy / Engineering
หมายเหตุ :