รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องหวัง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร สสสท
Abbreviation Name: Journal of RESGAT
ISSN : 1513-4261
E-ISSN : 2697-5343
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Remote Sensing and GIS Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : suwit@sut.ac.th, suwit.ongsomwang@gmail.com
Website : http://resgat.org
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Earth and Planetary Sciences
หมายเหตุ :