รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Total Citations : 63
Total Publications : 223
Journal Name : Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องหวัง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร สสสท
Abbreviation Name: Journal of RESGAT
ISSN : 1513-4261
E-ISSN : 2697-5343
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย / Remote Sensing and GIS Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : suwit@sut.ac.th, suwit.ongsomwang@gmail.com
Website : http://resgat.org
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Earth and Planetary Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
3
2
4
0
4
0
1
0
0
Publication
17
20
0
18
12
55
11
25
4
0
Citation / Publication
0.18
0.15
0
0.22
0
0.07
0
0.04
0
0