รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Preventive Medicine Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPMAT
ISSN : 2985-2943
E-ISSN : 2985-2951
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 46/1 หมู่ 1 ต.ประตูชัย ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : budabie@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2229-0737, eISSN: 2730-3586