รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
Journal Name : Journal of the Thai Medical Informatics Association
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Med Inform Assoc
ISSN : 2465-3616
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมเวชสารสนเทศไทย / Thai Medical Informatics Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jtmi@tmi.or.th, siriwan.suebnukarn@gmail.com
Website : https://he03.tci-thaijo.org/index.php/jtmi/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :