รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
Journal Name : Journal of Thai Stroke Society
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Stroke Soc.
ISSN : 2697-4266
E-ISSN : 2673-0227
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของ : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Thai Stroke Society
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thaistroke@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-372X