รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
Total Citations : 24
Total Publications : 95
Journal Name : Journal of Thai Stroke Society
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Stroke Soc.
ISSN : 2697-4266
E-ISSN : 2673-0227
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เจ้าของ : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / Thai Stroke Society
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sureerat.sua@mahidol.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtss/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : ISSN (Print) (เดิม) : 1905-372X

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
1
2
15
0
2
1
1
0
Publication
0
6
3
11
29
14
12
14
6
0
Citation / Publication
0
0.33
0.33
0.18
0.52
0
0.17
0.07
0.17
0