รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสวนปรุง
Total Citations : 132
Total Publications : 185
Journal Name : Bulletin of Suanprung
ชื่อบรรณาธิการ : Chakkarin Pingkhalasay M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2127
E-ISSN : 2586-8748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : นายแพทย์จักริน ปิงมลคลชัย โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : โรงพยาบาลสวนปรุง / Suanprung Psychiatric Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
โทรศัพท์ : 0-5390-8500 ต่อ 60452
Email : pchakkarin@gmail.com
Website : www.tci-thaijo.org/index.php/BSp
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
 • เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.35 No.1 2019) เป็นต้นไป
 • ยกเลิกการเผยแพร่ฉบับพิมพ์ โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.33 No.1 2017)เป็นต้นไป

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  6
  4
  1
  1
  7
  4
  5
  1
  0
  0
  Publication
  17
  16
  15
  15
  15
  15
  18
  18
  0
  0
  Citation / Publication
  0.35
  0.25
  0.07
  0.07
  0.47
  0.27
  0.28
  0.06
  0
  0