รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
Total Citations : 3
Total Publications : 28
Journal Name : Suan Sunandha Academic and Research Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ssajournal
ISSN : 1905-9353
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Institue for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suwaree.yo@ssru.ac.th
Website : http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
4
6
12
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0