รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
Journal Name : Suan Sunandha Academic and Research Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ssajournal
ISSN : 1905-9353
E-ISSN : 2697-6331
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Institue for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suwaree.yo@ssru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :