รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการ
Journal Name : Journal of Integrated Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2494
E-ISSN : 2821-9384
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ci.journal@tu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/citujournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :