รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการ
Total Citations : 11
Total Publications : 82
Journal Name : Journal of Integrated Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2494
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ci.journal@tu.ac.th
Website : https://ci.tu.ac.th/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
10
11
10
15
12
13
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0.27
0.1
0
0
0
0
0
0