รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหเวชศาสตร์
Journal Name : Journal of Allied Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-4865
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ตึกวิทย์กิตต์ พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn university
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์