รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 79
Journal Name : Journal of Materials Science and Applied Energy
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Mater. Sci. Appl. Energy.
ISSN : 2286-7201
E-ISSN : 2651-0898
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 680 ถ. นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmsae@snru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jmsae_ceae/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : ยกเลิก Print ISSN : 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
13
14
34
18
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.07
0
0
0
0