รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Materials Science and Applied Energy
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Mater. Sci. Appl. Energy.
ISSN : 2286-7201
E-ISSN : 2651-0898
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 680 ถ. นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เจ้าของ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร / Center of Excellence on Alternative Energy, Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmsae@snru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jmsae_ceae/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ : ยกเลิก Print ISSN : 2286-7201 ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561