รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมภิวัฒน์
Journal Name : Journal of Social Synergy
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: thaijss
ISSN : 1906-8980
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Social Work and Social Welfare, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jaturong22@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/thaijss
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :