รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
Total Citations : 309
Total Publications : 320
Journal Name : Journal of Mekong Societies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Maniemai Thongyou
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 1686-6541
E-ISSN : 2697-6056
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Center for Research on Plurality in the Mekong Region, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : maniemai@gmail.com; plurality@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: E-ISSN : 2287-0040

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
28
31
29
47
7
11
6
6
3
0
Publication
18
23
16
29
24
26
27
22
20
0
Citation / Publication
1.56
1.35
1.81
1.62
0.29
0.42
0.22
0.27
0.15
0