รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
Journal Name : Journal of Mekong Societies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Maniemai Thongyou
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 1686-6541
E-ISSN : 2697-6056
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Center for Research on Plurality in the Mekong Region, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : maniemai@gmail.com, plurality@kku.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2287-0040