รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
Journal Name : Journal of Sociology and Anthropology
ชื่อบรรณาธิการ : พรรณราย โอสถาภิรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSA
ISSN : 0125-7536
E-ISSN : 2651-057X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการบริหาร วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : socantjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :