รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์
Total Citations : 493
Total Publications : 260
Journal Name : Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSS
ISSN : 0125-0590
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : narumon.kijpaisal@gmail.com
Website : http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
26
25
22
27
27
12
11
3
0
0
Publication
0
16
21
20
16
16
16
16
16
0
Citation / Publication
0
1.56
1.05
1.35
1.69
0.75
0.69
0.19
0
0