รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSS
ISSN : 0125-0590
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : narumon.kijpaisal@gmail.com
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ssjpolsci/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-1297, eISSN: 2985-1386