รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Journal of Social Sciences Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSNU
ISSN : 2985-2811
E-ISSN : 2985-282X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Social Sciences, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weeraw@nu.ac.th, journalofsocsciencesnu@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-9192, eISSN: 2697-4657