รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 34
Total Publications : 124
Journal Name : Journal of Social Sciences Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSNU
ISSN : 1686-9192
E-ISSN : 2697-4657
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Social Sciences, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : weeraw@nu.ac.th, journalofsocsciencesnu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssnu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
2
9
4
6
7
1
2
0
Publication
0
9
9
9
15
17
20
19
18
8
Citation / Publication
0
0.33
0.22
1
0.27
0.35
0.35
0.05
0.11
0