รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Journal Name : Walailak Journal of Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Siriporn Somboonboorana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Walailak J. Soc. Sci.
ISSN : 1905-8241
E-ISSN : 2697-6390
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University 222 Thaiburi Thasala District Nakhon si Thammarat, 80161
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / Institute of Research and Innovation, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : ssirip@gmail.com, socjourn.wjss@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2774-0315