รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Journal Name : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rmutto vj
ISSN : 3027-8341
E-ISSN : 3027-835X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal2rmutto@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SocialJournal2rmutto
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-6922