รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Total Citations : 51
Total Publications : 160
Journal Name : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : คมเดือน โพธิสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rmutto vj
ISSN : 2286-6922
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal2rmutto@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SocialJournal2rmutto
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
11
12
7
9
6
5
0
0
0
Publication
0
0
13
27
24
22
32
40
2
0
Citation / Publication
0
0
0.92
0.26
0.38
0.27
0.16
0
0
0