รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Journal Name : Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธนากร มูลพงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: integr
ISSN :
E-ISSN : 2651-2041
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  / Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : issj.mahidol@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2350-983X
  • An online-only Journal