รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Total Citations : 0
Total Publications : 69
Journal Name : Integrated Social Science Journal, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: integr
ISSN : 2350-983X
E-ISSN : 2651-2041
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  / Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somsak.amo@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
18
24
27
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0