รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
Journal Name : Journal for Social Sciences Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สมจิต จันทร์ฉาย
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมศาสตร์วิจัย
Abbreviation Name: JSSR
ISSN : 2228-8287
E-ISSN : 2985-2374
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : gradnpru@hotmail.com
Website : http://dept.npru.ac.th/jssr/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :