รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
Total Citations : 61
Total Publications : 348
Journal Name : Journal of Social Academic
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-2508
E-ISSN : 2697-5831
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.มือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / School of Social Sciences, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jtongrak@gmail.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/social_crru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
1
7
9
12
16
8
1
2
0
Publication
5
18
33
24
53
45
75
49
2
0
Citation / Publication
0.6
0.06
0.21
0.38
0.23
0.36
0.11
0.02
1
0