รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
Journal Name : Journal of Social Academic
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.จามรี พระสุนิล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-2508
E-ISSN : 2697-5831
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Social Sciences, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jamaree.pra@crru.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :