รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Total Citations : 266
Total Publications : 441
Journal Name : Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSH
ISSN : 0125-2860
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fsockdc@ku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/socku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
26
22
25
16
9
12
2
2
1
Publication
31
34
35
27
22
14
19
22
9
0
Citation / Publication
0.29
0.76
0.63
0.93
0.73
0.64
0.63
0.09
0.22
0