รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Total Citations : 58
Total Publications : 334
Journal Name : Journal of Social Work
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช
ชื่อย่อของวารสาร : swtu
Abbreviation Name: swtu
ISSN : 0857-3166
E-ISSN : 2697-4533
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Social Administration, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sw.journal.tu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/swjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
0
2
3
0
3
11
3
0
Publication
22
25
27
9
16
18
18
20
18
9
Citation / Publication
0.09
0.08
0
0.22
0.19
0
0.17
0.55
0.17
0