รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
Total Citations : 157
Total Publications : 292
Journal Name : KKU. Veterinary Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KKU Vet J
ISSN : 0858-2297
E-ISSN : 2672-9466
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sranee@kku.ac.th, suvalukse@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkuvetj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
8
1
0
2
0
0
0
0
0
Publication
18
24
22
19
14
10
5
6
3
0
Citation / Publication
0.56
0.33
0.05
0
0.14
0
0
0
0
0