รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
Journal Name : KKU. Veterinary Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KKU Vet J
ISSN : 0858-2297
E-ISSN : 2672-9466
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sranee@kku.ac.th, suvalukse@kku.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkuvetj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Veterinary
หมายเหตุ :