รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสัตวแพทย์
Journal Name : Journal of Kasetsart Veterinarians
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สัตวแพทย์
Abbreviation Name: J. Kasetsart Vet.
ISSN : 0125-5169
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ สำนักงานวารสารสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fvettrr@ku.ac.th
Website : http://www.jkv.vet.ku.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Veterinary
หมายเหตุ :