รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
Journal Name : Journal of Wildlife in Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-396X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : prateep.du@ku.ac.th
Website : https://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :