รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
Total Citations : 613
Total Publications : 449
Journal Name : Journal of MCU Peace studies
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMPS
ISSN : 2287-0962
E-ISSN : 2539-6765
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Master of Arts Program in Peace Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : dn.2519@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
0
20
24
128
202
156
54
13
9
Publication
0
0
0
16
20
66
131
175
41
0
Citation / Publication
0
0
0
1.5
6.4
3.06
1.19
0.31
0.32
0