รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
Journal Name : Journal of MCU Peace studies
ชื่อบรรณาธิการ : Phra Medhivajarapundit (Phramaha Hansa Dhammahaso), Prof. Dr. (พระเมธีวัชรบัณฑิต (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMPS
ISSN :
E-ISSN : 2985-1556
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Master of Arts Program in Peace Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : Journalpeacemcu@gmail.com, Somporn.lang@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2287-0962, eISSN: 2539-6765
  • An online-only Journal Since Vol.7 No.1 (2019)