รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
Journal Name : Journal of MCU Peace studies
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMPS
ISSN : 2287-0962
E-ISSN : 2539-6765
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Master of Arts Program in Peace Studies, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 7
Email : Journalpeacemcu@gmail.com, Somporn.lang@mcu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป