รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
Total Citations : 368
Total Publications : 256
Journal Name : The Public Health Journal of Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PHJBUU
ISSN : 1905-7164
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Public Health​, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yingrata@yahoo.com
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
26
86
62
71
37
17
11
5
1
0
Publication
24
21
22
24
25
21
22
24
19
0
Citation / Publication
1.08
4.1
2.82
2.96
1.48
0.81
0.5
0.21
0.05
0