รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : The Public Health Journal of Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PHJBUU
ISSN :
E-ISSN : 2821-9856
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Public Health​, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : yingrata@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม) : 1905-7164
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว