รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Journal Name : Journal of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Chanin Chareonkul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Public Health
ISSN : 0125-1678
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phjournal@mahidol.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2697-584X, E-ISSN: 2697-5866, วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | Thai Journal of Public Health (Vol.49 No.3 2019 - present).