รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
Total Citations : 345
Total Publications : 312
Journal Name : Journal of Public Health and Development
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Jiraporn Chompikul
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Pub Health Dev.
ISSN : 1905-1387
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล / ASEAN Institute For Health Development, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jiraporn.chm@mahidol.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
36
14
12
5
12
5
3
0
0
0
Publication
23
19
16
15
18
18
21
21
0
0
Citation / Publication
1.57
0.74
0.75
0.33
0.67
0.28
0.14
0
0
0