รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
Journal Name : Journal of Public Health and Development
ชื่อบรรณาธิการ : Cheerawit Rattanapan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Pub Health Dev.
ISSN : 2673-0774
E-ISSN : 2651-1258
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล / ASEAN Institute For Health Development, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jphd.aihdmu@gmail.com, cheerawit.rat@mahidol.edu
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as ISSN : 1905-1387