รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 107
Journal Name : Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-9247
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : makha_kk@hotmail.co.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2672-9113, มังรายสาร | Mangrai Saan Journal ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน–ธันวาคม 2561 (Vol.6 No.2 2018) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
20
21
22
18
18
8
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0