รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศ
Journal Name : Journal of Information
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วิมล อุทานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : วสส.
Abbreviation Name: bsrujl
ISSN : 1513-7015
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  / Academic Resources Center & Information Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : padet.bsru@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/oarit
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :