รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศ
Total Citations : 77
Total Publications : 166
Journal Name : Journal of Information
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
ชื่อย่อของวารสาร : วสส.
Abbreviation Name: bsrujl
ISSN : 1513-7015
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เจ้าของ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  / Academic Resources Center & Information Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : padet.bsru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
0
1
0
20
10
4
5
0
0
Publication
11
0
0
17
21
21
40
35
21
0
Citation / Publication
0.55
0
0
0
0.95
0.48
0.1
0.14
0
0