รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร์
Total Citations : 319
Total Publications : 195
Journal Name : Journal of Information Science
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JISKKU
ISSN : 2228-8457
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Information and Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kandad@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN: 0125-8427, บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. | Journal of The Department of Library and Information Science

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
48
31
18
24
5
23
16
5
2
0
Publication
23
18
21
20
19
24
23
23
0
0
Citation / Publication
2.09
1.72
0.86
1.2
0.26
0.96
0.7
0.22
0
0