รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสารสนเทศศาสตร์
Journal Name : Journal of Information Science
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JISKKU
ISSN :
E-ISSN : 2773-8841
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Information and Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kandad@kku.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-6586
  • Formerly known as pISSN: 0125-8427, 2228-8457
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.28 No.1 (2010)- Vol.41 No.3 (2023)