รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาระคาม
Journal Name : Sarakham Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา
ชื่อย่อของวารสาร : สาระคาม
Abbreviation Name: skmsu
ISSN : 1906-893X
E-ISSN : 2730-2830
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sombat_msu@hotmail.com
Website : https://skjournal.msu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2822-0854, E-ISSN : 2822-0862, วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ | Journal of Organizational Innovation and Culture Vol.13 No.2 2023 เป็นต้นไป