รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Journal Name : Journal of the National Research Council of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0028-0011
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / National Research Council of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : http://www.riclib.nrct.go.th/ejournal/nrctjour.html
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :