รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Journal Name : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สมาน ฟูตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
ISSN : 0858-8899
E-ISSN : 2651-2033
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.dpc6@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :