รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Total Citations : 120
Total Publications : 186
Journal Name : Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen
ISSN : 0858-8899
E-ISSN : 2561-2033
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 181/37 ซ.ราชประชา ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น / The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.dpc6@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
34
16
11
9
12
10
7
1
0
Publication
24
13
16
16
21
33
30
33
0
0
Citation / Publication
0.54
2.62
1
0.69
0.43
0.36
0.33
0.21
0
0