รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Name : Thaksin University Library Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TSULJ
ISSN :
E-ISSN : 2286-7740
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : library@tsu.ac.th, khthamonwan@tsu.ac.th
Website : http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_library
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :