รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 46
Total Publications : 114
Journal Name : Thaksin University Library Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TSULJ
ISSN :
E-ISSN : 2286-7740
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : library@tsu.ac.th, khthamonwan@tsu.ac.th
Website : http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/Journals_library
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
4
0
0
1
5
2
0
0
Publication
0
5
10
5
6
5
12
12
1
0
Citation / Publication
0
0.6
0.4
0
0
0.2
0.42
0.17
0
0