รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Chiang Mai University Library Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-2602
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University Library
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email :
Website : http://computersect.lib.cmu.ac.th/ojs/index.php/CMULJournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :