รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อม
Journal Name : Environmental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2586-9248
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Somchai.ch@chula.ac.th, eric@chula.ac.th
Website : http://www.ej.eric.chula.ac.th/home
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-3868
  • An online-only Journal