รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อม
Total Citations : 89
Total Publications : 241
Journal Name : Environmental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2586-9248
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Somchai.ch@chula.ac.th, eric@chula.ac.th
Website : http://www.ej.eric.chula.ac.th/home
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0859-3868

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
9
5
4
4
5
6
2
3
0
Publication
21
27
25
35
29
33
33
4
0
0
Citation / Publication
0.24
0.33
0.2
0.11
0.14
0.15
0.18
0.5
0
0