รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
Journal Name : AEE-T Journal of Environmental Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : สสศท
Abbreviation Name: AEE-T
ISSN : 1906-8557
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย / The Association for Environmental Education of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aeet2552@gmail.com, niphon_msu@hotmail.com
Website : https://www.aeet.or.th/ดูหน้า-32924-วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :