รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
Total Citations : 1073
Total Publications : 343
Journal Name : Journal of Mental Health of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Phunnapa Kittirattanapaiboon, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร : J Ment Health Thai
Abbreviation Name: J Ment Health Thai
ISSN : 0859-497X
E-ISSN : 2697-567X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย lสำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / Department of Mental Health, Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jmht.dmh@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmht/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Psychology / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
57
44
74
29
26
30
17
6
0
1
Publication
19
20
18
18
18
16
16
20
8
0
Citation / Publication
3
2.2
4.11
1.61
1.44
1.88
1.06
0.3
0
0