รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Mental Health of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : Athip Tanaree, M.D., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : J Ment Health Thai
Abbreviation Name: J Ment Health Thai
ISSN : 0859-497X
E-ISSN : 2697-567X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย lสำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / Department of Mental Health, Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jmht.dmh@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Psychology / Health Professions
หมายเหตุ :