รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Total Citations : 348
Total Publications : 149
Journal Name : Journal of Health Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Abbreviation Name: J of Health Ed.
ISSN : 0125-0744
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 5 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : malisom2002@hotmail.com, hjournal2560@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) คือ Thai Journal of Health Education ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
18
33
17
5
5
16
17
10
3
Publication
0
0
0
21
19
12
24
30
29
14
Citation / Publication
0
0
0
0.81
0.26
0.42
0.67
0.57
0.34
0.21