รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Journal Name : Journal of Health Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสุขศึกษา
Abbreviation Name: J of Health Ed.
ISSN : 0125-0744
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 5 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : malisom2002@hotmail.com, hjournal2560@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 0125-0744, eISSN: 2697-5734